Miran Sirc2018-11-04T22:25:00+00:00

MIRAN SIRC

Cerklje

 • inž. strojništva in univ. dipl. organizator dela,
 • višji svetovalec za komunalno infrastrukturo Občine Vodice,
 • je aktiven v kulturnem in družbenem življenju,
 • tajnik in pevec KMoPZ Davorina Jenka Cerklje ter aktiven član PGD Zgornji Brnik

V letih dela v občinski upravi sosednje občine sem dodobra spoznal, koliko znanja, sposobnosti, potrpežljivosti in odločnosti je potrebno, da se izpeljejo posamezni projekti. Občina Cerklje z županom Francem Čebuljem ima kaj pokazati. Da se naša lepa dežela pod Krvavcem po mnogoterih kazalnikih vedno znova umešča v sam slovenski vrh, ne more biti naključje. Načrtovani in projekti v teku, ki jih zastopa Franc Čebulj s podporo Liste za razvoj vasi pod Krvavcem, nam občanom zagotavljajo, da bomo lahko v domačih krajih kvalitetno bivali tekom celega življenjskega obdobja; omogočajo pa tudi razvoj in rast gospodarskih, turističnih in kmetijskih dejavnosti.

Delo seveda ni nikoli končano. Spodbujati je potrebno programe za našo mladino, širiti storitve za naše starejše, dograditi infrastrukturo in ob tem poskrbeti za naše naravne vodne vire, našo občino umestiti na »modri« in »zeleni« evropski zemljevid, zagotoviti (podatkovno) mobilnost, revitalizirati občinski prostorski načrt, pripraviti razvojno strategijo turizma ter razviti turistično občinsko blagovno znamko…

Veliko, tudi manjših, a zato nič manj pomembnih stvari lahko s strpnim sodelovanjem še uredimo, da se bomo v našem okolju mi in gostje počutili še bolje. Prav za slednje se bom s svojim znanjem, energijo in izkušnjami sam še posebej zavzemal:

 • osnovni diagnostični laboratorij in pediatrična ambulanta v sklopu novega zdravstvenega doma Cerklje
 • širitev mreže javno dostopnih zunanjih defibrilatorjev
 • finančna pomoč in nudenje oskrbe in nege starejšim na domu
 • ureditev demenci prijazne info točke (za ozaveščanje, informiranje in pomoč osebam z demenco in svojcem)
 • zagotoviti dostavo toplega obroka starejšim in socialno ogroženim tudi ob nedelavnikih
 • zagotoviti javne sanitarije (tudi za gibalno ovirane)
 • finančno podpirati DMC Cerklje pri izvajanju pozitivnih prostočasnih, prostovoljskih in humanitarnih dejavnosti
 • finančno podpirati delovanje drugih prostovoljskih organizacij, gasilcev, prvih posredovalcev, ostalih društev
 • manjše večnamensko športno igrišče (Zg. / Sp. Brnik, Lahovče) ali preureditev katerega od obstoječih igrišč (Adergas, Zalog, Pšata, Dvorje) – v sodelovanju s Fundacijo za šport in domačimi društvi
 • spodbuditi preureditev delno degradiranih kompleksov (opekarna Češnjevek, Fazanerija, KŽK SP. Brnik – Lahovče, …) v trajnostno naravnane vsebine (podjetniški inkubator, šolski center obrti, …)
 • zaokrožanje kmetijskih kompleksnih površin z upravnimi komasacijami (in agromelioracijami) ter pridobitev robnih in prečnih javnih površin za komunalno / prometno / kolesarsko infrastrukturo
 • nepovratne finančne spodbude za izvedene ukrepe učinkovite rabe energije (za preprostejše, a učinkovite ukrepe, ki jih ne spodbuja EKO sklad) ter za ustrezno ravnanje z odsluženo salonitno kritino
 • izvesti (večletni) plan katastrske in zemljiško-knjižne ureditve površin javnih poti in vodotokov
 • aktivno sodelovanje pri umeščanju železnice Ljubljana – Kranj – Jesenice v območje letališča, da bo uporaba le-te enostavno dostopna tudi našim dijakom, študentom in vsem občanom
 • spodbuditi vzpostavitev sodobnega kompleksnega “zelenega” oskrbno-prometnega centra: polnilna postaja na zemeljski plin in LGP, polnilnica električnih vozil, energijsko in okolju prijazna avtopralnica
 • namestitev prikazovalnikov hitrosti na občutljivejših prometnih točkah (prehodi za pešce, bližina šolskih / rekreativnih površin, …) – s tablami, ki delujejo čustveno spodbujevalno
 • zagotoviti brezplačne wi-fi točke (športna igrišča, trgi, ob gasilskih / vaških domovih, …)
 • namestitev in redno praznjenje / čiščenje košev za smeti na avtobusnih postajališčih ter drugih javnih točkah
 • TIC Cerklje še bolj razviti v koordinatorja in (so)organizatorja dogodkov (pevski/dramski/folklorni festivali regijskega nivoja, športna/plesna tekmovanja mednarodnega nivoja, Nočni teki Slovenije, …)
 • racionalizirati občinske predpise, javne razpise, vloge, poročila … s katerimi se soočajo društva in posamezniki

…KER SE VSE DOBRO DA ŠE NADGRAJEVATI…