Loading...
Domov2018-11-19T17:26:10+00:00

Zahvala

Drage občanke, cenjeni občani občine Cerklje na Gorenjskem,

hvala za vsak vaš glas, ki ste ga včeraj dali pravemu imenu in priimku za novi mandat občinskih funkcionarjev. Kot sem obljubil že med kratko volilno kampanjo in kot me poznate že iz prejšnjih mandatov, sem človek dejanj. Zaporedje mojih županskih mandatov je občini Cerklje na Gorenjskem zagotovilo nesluten napredek. Zaznavamo ga na vsakem koraku, kljub temu da občina nima niti evra dolga. Kvaliteta življenja pod Krvavcem pa je moj izziv in zaobljuba tudi za naslednji mandat, ki ga začenjam danes. Vidim namreč še veliko možnosti, da bodo naši kraji še naprej zaznamovani z dobrim upravljanjem vseh javnih zadev in novimi razvojnimi premiki. Vse svoje bogate izkušnje dajem na razpolaganje novim izzivom, projektom in uspehom. Z veliko podporo moje liste za člane občinskega sveta in bodočo koalicijo z drugimi listami ter strankami bomo lahko presegli neplodna zasedanja v občinski stavbi in se posvetili občinskim zadevam. Pri tem pa je zadnja beseda vedno vaša, spoštovani prebivalci občine Cerklje na Gorenjskem. Vi imate vedno prav in ker ste tako odločno potrdili naše naslednje mandate, bomo storili vse, da bodo naši kraji še naprej najlepši.

Hvala! Ostajam s spoštovanjem!

Franc Čebulj, vaš župan

Lokalne volitve

Drage občanke, dragi občani,
vabim Vas, da se udeležite lokalnih volitev v nedeljo, 18. novembra 2018.

Prosim vas, da mi na volitvah zaupate svoj glas in na glasovnici za župana obkrožite številko 1
ter na glasovnici za člane občinskega sveta zaupate svoj glas Listi Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem z obkrožitvijo številke 4.

V volilni kampanji sem vas poskušal spomniti, da sem v času dosedanjih mandatov skupaj s podporo svetnikov Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem naredil ogromen napredek v kakovosti življenja in bivanja v občini Cerklje na Gorenjskem. Na že doseženih rezultatih in skupnem sodelovanju bomo gradili in delali tudi v novem županskem mandatu, ki mi ga boste zaupali na volitvah. Prepričan sem in verjamem, da se tudi vi, spoštovani občanke in občani zavedate, da je pomembno nadaljevati razvoj občine Cerklje na Gorenjskem, tukaj, pod Krvavcem. Na osnovi konkretnih dejanj in rezultatov ter védenja, da izpolnjujem svoje obljube, verjamem, da se boste na volitvah odločili modro in mi zaupali vaš glas.

Moja delovna vnema, energija in izkušnje, ki sem jih pridobival pri opravljanju funkcije župana kot tudi pri opravljanju funkcije poslanca v državnem zboru, so še kako pomembne za poznavanje državne birokratske strukture, saj je s tem pot do realizacije načrtovanih projektov velikokrat hitrejša in lažja.

Na volilnih shodih po vaseh sem vam predstavil realne in izvedljive projekte za naslednja štiri leta, ki bodo služili novim razvojnim korakom celotne občine.  Ker vem, da znate ločiti ustvarjen napredek in konkretne dosežke od praznih obljub, se med kampanjo tudi sam nisem oziral na provokacije in neresnice, temveč sem odgovarjal le na vprašanja volivk in volivcev na shodih po vaseh in na elektronsko pošto.

Občankam in občanom se iskreno zahvaljujem za dano podporo h kandidaturi za župana na letošnjih lokalnih volitvah.
V svojem imenu in v imenu Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem se vam zahvaljujem za številno udeležbo na predstavitvi volilnega programa za moj zadnji štiri- letni županski mandat.

Spoštovani občanke in občani, v nedeljo, 18. novembra 2018, pridite na volišče s svojimi najbližjimi, sorodniki, sosedi, prijatelji in znanci, da opravite svojo državljansko dolžnost in s tem prispevate k nadaljnjemu razvoju občine Cerklje na Gorenjskem.

Lepo vabljeni!
Franc Čebulj

Franc Čebulj.

Ker izpolnjujem svoje obljube.

S podporo Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem, Slovenske ljudske stranke, Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije – krščanski demokrati.

Vstopamo v novo obdobje, ko boste, spoštovani občanke in občani občine Cerklje na Gorenjskem, na lokalnih volitvah znova podelili mandat za županovanje najlepšim krajem pod Krvavcem.  Odločil sem se, da vam za naslednji mandat ponudim izbor projektov in programov, ki so realno izvedljivi. Dokazano. Sem namreč človek, ki izpolnjuje obljube, in župan, ki je prav zaradi tega v preteklih mandatih, skupaj z občinskimi svetniki in vsemi vami volivci, usmerjal in vodil tako, da danes živimo v občini z najvišjo kakovostjo življenja v državi.

Ker pa projektov še nismo končali, želim biti vaš župan tudi v naslednjem mandatu. Zaradi tega pod javno prisego pred vami, občani občine Cerklje na Gorenjskem, in pred Bogom zagotavljam, da bom še naprej izpolnjeval svoje obljube. Ko se ozremo okoli sebe, vidimo izjemen napredek na vseh področjih našega življenja in dela. Vsakokrat se torej lahko spomnimo, da nam je proces osamosvajanja občin omogočil, da smo sami upravljali z našimi potenciali, da smo sami uveljavljali pravice do pridobivanja nepovratnih, državnih in evropskih sredstev ter da smo sami postali gospodarji splošnih zadev v vaseh pod Krvavcem

Izkušnje in poznavanje možnosti izpopolnjevanja nadaljnjega razvoja celotne občine Cerklje na Gorenjskem vam, spoštovani občanke in občani, dajejo zagotovilo, da bom skrbnik vaših interesov tudi v novem mandatu. Veliko je namreč še projektov in idej, ki jih načrtujemo za bližnjo prihodnost na področju nadaljnje rasti kakovostnega življenja, posebej na področju zdravja in socialnega varstva ter skrbi za starejše. Prizadeval si bom, da bo naša občina mladim prijazna občina, zato bomo pripravili programe, s katerimi bomo pomagali reševati stanovanjsko problematiko mladih, in podpirali investicije, ki bodo prinašale delovna mesta na območju občine Cerklje na Gorenjskem.

Zavedam se, kako pomembna za vsakega od nas sta urejena komunalna infrastruktura in neokrnjeno okolje. Zato bom posebno pozornost posvetil varovanju vodnih virov in ekološki zaščiti našega območja. Kot zelo uspešna občina lahko pogumno stopimo v novo obdobje investicij ter spodbudimo gospodarski, podjetniški, kmetijski in turistični razvoj pod Krvavcem. Za tovrstne naložbe smo med najzanimivejšimi območji v državi in zgolj od nas je odvisno, ali bomo te segmente uspeli še uspešneje razviti. Tudi zato bom še naprej izpolnjeval svoje obljube.

Obljubim, da bom v novem mandatu ponudil še kakšen nov, pozitivno naravnan projekt, ki bo v korist vsem občankam in občanom.

Franc Čebulj, vaš sedanji in prihodnji župan

Program

Predstavitev

Program

Spoštovani občanke in spoštovani občani, v naslednjem mandatu si bom prizadeval za dobro sodelovanje in povezovanje z vami in vsemi institucijami, ki imajo vpliv na nadaljnji razvoj občine Cerklje na Gorenjskem. Delal bom z enako vnemo kot v preteklih mandatih, posebno pozornost bom namenil ekologiji in varstvu okolja, predvsem na področju oskrbe s pitno vodo. Prepričan sem, da s skupnim sodelovanjem lahko dosežemo želene cilje. Smo že ena od najuspešnejših in najbolj urejenih občin v Sloveniji, zato je potrebno, da nadaljujemo z razvojem vasi pod Krvavcem.

Najpomembnejši in realno izvedljivi projekti do leta 2022

 • izgradnja novega zdravstvenega doma Cerklje
 • izgradnja rondojev v Cerkljah, na Trati pri Velesovem in v Lahovčah
 • dozidava poslovilnih vežic v Cerkljah
 • izgradnja krvavškega vodovodnega sistema petih Občin
 • dokončanje izgradnje kanalizacijskih in obnove vodovodnih sistemov ter ostale infrastrukture v Cerkljah, Pšenični Polici, delu Poženika, Zaloga, Cerkljanski Dobravi, Pšati (Kurja vas) ter odsekih Grad–Dvorje in Dvorje–grad Strmol
 • izdelava projekta in izgradnja kanalizacijskega sistema na visokogorskem – hribovitem področju vseh vasi (prvenstveno s Krvavca)
 • izgradnja kolesarskih poti Cerklje–Šenčur, Cerklje–Vodice–Komenda in asfaltiranje obstoječih kolesarskih poti ter postavitev e-polnilnic za kolesa in brezplačnih wi-fi točk
 • izgradnja športnega šotora, drsališča in mini letnega bazena
 • ureditev otroških igrišč in medgeneracijskih parkov v Cerkljah na Gorenjskem, Lahovčah, Češnjevku, na Štefanji Gori, Ambrožu pod Krvavcem ter vaseh, kjer bo le-to mogoče
 • priprava projekta in začetek širitve šolskega, športnega in kulturnega centra z gasilskim domom v Zalogu
 • izgradnja dnevnega centra aktivnosti za starejše v sklopu Doma Taber (dnevno varstvo)

Šolstvo, šport, kultura, gasilstvo, humanitarne organizacije in druga društva

 • zagotoviti finančna sredstva za nemoteno delovanje zavodov in društev ter jih povezati v skupni programski svet, ki bo sooblikoval dogodke in prireditve ter domačinom in gostom ponudil še kakovostnejše programe

Zdravstveno in socialno varstvo

 • finančna pomoč socialno ogroženim družinam in invalidom
 • oskrba in nega starejših na domu
 • sofinanciranje humanitarnih in socialnih dejavnosti
 • finančna pomoč ob rojstvu vsakega otroka in mladim družinam

Obrt, podjetništvo, kmetijstvo in turizem

 • finančne spodbude in pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
 • finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma
 • s prostorskimi akti zagotavljati možnost umestitve turistične ponudbe infrastrukture in kmetijskih objektov izven urbanih naselij
 • sodelovanje pri nadaljevanju razvoja poslovnih con ob Letališču Brnik
 • intenzivno iskanje investitorjev za turistično ponudbeno infrastrukturo

Promet in varstvo okolja

 • asfaltiranje preostanka makadamskih cest in rekonstrukcija že asfaltiranih
 • izgradnja pločnikov, kjer so le-ti nujni za zagotovitev prometne varnosti
 • pripraviti projekt varne ureditve prometa v centru Cerkelj in v vaseh, kjer je to potrebno
 • aktivno sodelovanje pri umeščanju železnice Ljubljana–Letališče Brnik
 • nepovratne finančne spodbude za gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na (sicer redkih) območjih, kjer ne bo javne kanalizacije

S kandidati Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem smo se odločili, da ostanek sredstev, ki ne bo porabljen za volilno kampanjo, namenimo plačilu prehrane otrokom socialno šibkih družin v Osnovni šoli Davorina Jenka in invalidom.

Pričakujem, da se boste volitev zanesljivo udeležili, saj vaš glas odloča o nadaljnjem razvoju in življenju v naši občini Cerklje na Gorenjskem. Zato obkrožite št. 1

IZPOLNJUJEM SVOJE OBLJUBE

Objave

Kakovost življenja

Naloži več objav

Projekti

Projekti za boljše življenje

Lista.

Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem

SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI, CENJENI PRIJATELJI!

SMO ZA NADALJNJI RAZVOJ NAŠE OBČINE IN VASI POD KRVAVCEM.

Vabimo vas, da nam na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 zaupate Vaš glas in obkrožite številko 4

Ker NAM NI VSEENO ali bo in kakšen bo naš razvoj Občine Cerklje na Gorenjskem, smo se odločili, da se vam ponudimo v izvolitev v Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem. Želimo, da je naša prihodnost usmerjena v nadaljnji razvoj ter da ostajamo v samem vrhu po razvitosti občin v naši lepi Sloveniji.

Približujejo se volitve v organe upravljanja Občine Cerklje na Gorenjskem, zato je izrednega pomena, kdo bo zasedel svetniško v mesto v Občinskem svetu Občine Cerklje.

Odločitev je jasna. Kandidiramo na tokratnih volitvah v Občini Cerklje na Gorenjskem, saj je dosedanji župan in kandidat za župana Franc Čebulj naše razvojne usmeritve tudi uspešno realiziral. Naše usmeritve so stvarne in smo jih sposobni uresničiti v prihodnjem mandatu. Tako kot smo jih z vašo podporo dosegli v zadnjih štiriindvajsetih letih. Občina Cerklje na Gorenjskem je uvrščena v sam vrh razvitosti slovenskih občin in naša skupna naloga je, da razvojno še napredujemo.

Programska usmeritev kandidata za župana je usmerjena v podporo že pripravljenim občinskim projektom, ki jih je potrebno zaključiti do leta 2022 ter pričeti in zaključiti še ostale projekte. Kandidat za župana Franc Čebulj bo predstavil dodatni program razvojne strategije za naslednja obdobja. Kandidatke in kandidati Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem vam bomo predstavili še svoje programe. Vsi programi izhajajo iz finančno razvojne perspektive za obdobje 2019-2022. Smo ustvarjalni, pošteni, odprti, znamo in zmoremo, vemo, kaj hočemo in imamo čut za domači kraj.

Zato vas vljudno vabimo, da se udeležite naših skupnih srečanj, kjer se vam bomo predstavili kandidat za župana s svojim programom ter kandidatke in kandidati za Občinski svet iz vaše vasi s svojimi programskimi usmeritvami v vaških skupnostnih.

Ob srečanjih na predvolilnih shodih bomo veseli vaših pobud in predlogov k razvojni usmeritve tako posameznih vasi kot same občine Cerklje na Gorenjskem.

PROGRAM LISTE
Srečajmo se

Srečajmo se

Predstavitev s kandidati iz vaših in sosednjih vasi

 • ŠENTURŠKA GORA, APNO, RAVNE, SIDRAŽ IN SV. LENART, STIŠKA VAS IN AMBROŽ POD KRVAVCEM – petek, 2. november, ob 19. uri v gasilskem domu Šenturška Gora
 • DVORJA – sobota, 3. november, ob 19. uri v Piceriji Pod Jenkovo lipo
 • ŠTEFANJA GORA – torek, 6. november, ob 19. uri v gasilskem domu
 • VELESOVO – četrtek, 8. november, ob 19. uri uri v gasilskem domu
 • ZALOG, GLINJE, CERKLJANSKA DOBRAVA – petek, 9. november, ob 19. uri v gasilskem domu
 • CERKLJE, VAŠCA – v centru Cerkelj pred Kernom – kuhanje vina, MARTINOVA SOBOTA – sobota, 10. november, od 10. do 12. ure
 • ADERGAS, TRATA, ČEŠNJEVEK IN PRAPROTNA POLICA – nedelja, 11. november, ob 19. uri v Kulturni dvorani Adergas
 • ZGORNJI BRNIK – ponedeljek, 12. november, ob 19.30 uri v gasilskem domu
 • POŽENIK, PŠATA, ŠMARTNO IN PŠENIČNA POLICA – torek, 13. november, ob 19. uri v Domu krajanov v Poženiku
 • LAHOVČE – sreda, 14. november, ob 19. uri v gasilskem domu
 • SPODNJI BRNIK IN VOPOVLJE – četrtek, 15. november, ob 19. uri v gasilskem domu
 • GRAD – petek, 16. november, ob 19. uri v Piceriji Tonač

SAMO SKUPAJ SMO LAHKO USPEŠNI!

Kandidati

MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM

Predstavitev.

Občina

Če le na kratko predstavim našo občino, lahko rečem, da ima naselje Cerklje kot osrednji del občine v območju pol kilometra vso primarno ponudbo, ki jo dnevno potrebuje občan: splošno ambulanto za odrasle in zobozdravnika, tudi otroško zobno ambulanto, pošto, lekarno, osnovno šolo, vrtce, kulturno in športno dvorano, povrhu tega je v centru Cerkelj še park pomembnih cerkljanskih mož, Zavod za turizem, osrednja knjižnica, banka, gostilne, trgovine, sedež Občine, krajevni urad, farna cerkev, kmetijska zadruga, razna podjetja in obrtniki, AMD, Gasilski dom z dobro usposobljenimi prostovoljnimi gasilci in dom starostnikov, ki je praznoval 3-obletnico delovanja.

V času mojih mandatov se je Občina Cerklje na Gorenjskem prebila na vrh piramide kvalitetnega življenja in bivanja, gospodarjenja in prijetnega okolja.

Znali smo izkoristiti čudovite naravne danosti Gorenjske najprej za naše domačine, hkrati pa tudi za turistični in gospodarski preboj. Svoje izkušnje in podporo svetnikov Liste Franca Čebulja za razvoj vasi pod Krvavcem, nameravam združiti z energijo, ki mi jo daje zadovoljstvo občanov, da živimo v Občini z najvišjo kvaliteto življenja.

Ne bomo se ustavili na lovorikah. Trdo bomo garali ves naslednji mandat. Načrtov imamo še ogromno, sredstev pa vedno premalo. Vendar smo jih sposobni odkriti na vseh ravneh, tudi v nacionalnih in evropskih skladih, ki skrbijo za enakomerni razvoj Slovenije in z nepovratnimi sredstvi podpirajo razvoj slovenskega podeželja in perspektivnih projektov. To obljubljam in ker izpolnjujem svoje obljube, bo v naših krajih veselo in delovno tudi v naslednjem mandatu.

PIŠITE MI

Kontakt.

Pišite mi.

Preprosto stopite v stik z menoj preko spodnjega obrazca.

*Vaši podatki bodo uporabljeno zgolj za komunikacijo z vami in ne bodo deljeni s tretjimi osebami.